آموزگار دبستان من-سروده بهمن صالحی
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٥   کلمات کلیدی:

هنوز عاشقم آن مهربان دانا را-------کسی که یاد  به من داده بود الفبا را

کسی که ساخت مرا آشنا به واژه آب-------سپرده بود به دستم کلید دریا را

کسی که قلب وی از آسمان سخی تر بود-----چو می نواخت به بارانی از صدا ما را

همیشه در وسط ذهن کودکانه من-------نشسته بود به پاسخ سوال دنیا را

کسی که بر سر میزش همیشه گلدان بود-----کسی که دوست نمی داشت غیر گلها را

کسی که بوسه به رویم به خواب می زد اگر----به هر بهانه نمی خواست عذر دعوا را

کسی که بار نخستین به دست من بنهاد-----به باغ کاغذی عشق سارا را

به شکل مادر من بود  گاه می رویاند -----حضور دایم او لحظه های رویا را

هنوز طرحی از او در خیال من باقی است----زمان خراب نکرد این بنای زیبا را

کجاست تا که ببیند شیار چهره من------کسی که توصیف می کرد خط خوانا را

خوشا صفای می هفت سالگی ای دل----هنوز تشنه ام آن جرعه گوارا را

برداشت از کتاب فارسی همگانی دکتر مدرس زاده ص 43

 


20. نشانه نکته : دایره توپر - دایره توخالی - مربع توپر - مربع توخالی
ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳   کلمات کلیدی:

20. نشانه نکته : دایره توپر - دایره توخالی - مربع توپر - مربع توخالی


19. ستاره *نشان توجه به پاورقی،عطف به زیر نویس،یک ستاره(une etoileوone star)
ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳   کلمات کلیدی:

19. ستاره  *نشان توجه به پاورقی،عطف به زیر نویس،یک ستاره(une etoileوone star)

دو ستاره،نشان توجه به صفحات قبل(deux etiolesوtow star)

سه ستاره،نشان تغییر روال نوشته،نشان تغییر کلی سیاق سخن(trios etoilesوthree star)

سنبک بیدگل -جایی پر آب برای کشت دیم در دل کویر آران و بیدگل با آب شیرین


18. پیکان
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳   کلمات کلیدی:

به نام خدا

18. پیکان                -------

 سنبک(توضیح در بالا)