ادبیات - درس یک- آرایه های ادبی -واج آرایی
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٥   کلمات کلیدی:

واج آرایی عبارت از تکرار یک واج در سخن نثر یا نظم به سبکی که برای خواننده متن ایجاد نوعی موسیقی درونی نماید و بر تاثیر گذاری آن بیافزاید.به این عمل نویسنده یا شاعر واج آرایی یا هم حروفی  یا صدا آوایی هم گفته می شود . مثال:

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد -----------------تا که ز خال تو خاکم شود عبیر آمیز

                                                                                                  "حافظ"

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

                                                    غنیمت است چنین شب که جمع دوستان بینی

                                                                                             "سعدی"

گاهی صدا معنایی هم در شعر یا کلام فهمیده می شود.

 اول دفتر به نام ایزد دانا-------------------------صانع و پروردگار حی توانا

                                                                                    "سعدی"

در صامت ها  واج آرایی دارای موسیقی برتری است.

In language, alliteration is the repetition of a particular sound in the first syllables of a series of words or phrases. Alliteration has developed largely through poetry, in which it more narrowly refers to the repetition of a consonant in any syllables that, according to the poem's meter, are stressed, as in James Thomson's verse "Come…dragging the lazy languid Line along".[1]

.                                                                          .shehas hundered hats. 

                                                          .she sell sea shellsin the sea shore