از گرانان جهان رطل گران ما را بس
ساعت ۱:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳٠   کلمات کلیدی:

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس-------------زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد -----------از گرانان جهان رطل گران ما را بس

قصر فردوس بپاداش عمل می بخشند-------ما که رندیم وگدا  دیر مغان ما را بس

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین -------کاین اشارت زجهان گذران ما را بس

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ---------گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم-----دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست -----که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست---طبع چون اب و غزلهای روان ما را بس