موسیقی شعر- درس دوم-هجا-( بخش- سیلاب)
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٠   کلمات کلیدی:

بنام خدا

1- هجای کوتاه:(یک صامت+یک مصوت) مثال:  دِ-بُ

 

 

2-هجای بلند:

یکساعت در این  قسمت مطلب درسی نوشتم واین چند کلمه انتشار یافت  در فرصتی دیگر ان شا الله دوباره می نویسم ولی چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بنام خدا

1-      هجای کوتاه:    یک صامت+یک مصوت کوتاه                َد    بُ    C.V

 

2-هجای بلند:       الف)    یک صامت+یک مصوت کوتاه+ یک صامت      دَر  - سَر     C.V.C

                     ب)       یک صامت +یک مصوت بلند          با  - سو       C .V

 

3-هجای کشیده:  الف – یک صامت+یک مصوت کوتاه+ یک صامت +یک صامت    

                    مانند:      مُزد – سَرد                           C.V . C.C

                  ب)     یک صامت+ یک مصوت بلند+ یک صامت

                    مثل:          باد -   سود                           C. V.C

                  ج)      یک صامت+ یک مصوت بلند+ یک صامت +یک صامت

                       مثال:        بیست – گوشت – دوخت                       C.V.C.C

 

CONSONANT  (صامت)---------VOWEL(مصوت)

 

در عروض  وزن برابر است با  تساوی هجاها و هماهنگی هجاها

علامت هجای کوتاه    ---------      دَ  --------  CV     --------     U      

علامت هجای بلند   ------------   با ---------  C.V.Cو C.V   ----   _   

 

علامت هجای کشیده --------     ماست  ------    C.V.C.Cو C.V.Cو    C.V.C.C

    U -