شعر نو(آزاد- سپید-موج نو)
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٥   کلمات کلیدی:

شعر نیمائیکه به آن شعر آزاد گویند:

نیمایی شعری است با وزن عروضی منتهاارکان آن مانند شعر سنتی محدود به دو و سه و چهار رکن نیست و قافیه جای منظم ومشخصی ندارد. اشعار نیما و اخوان و فروغ و سپهری و بیشتر شاعران نو پرداز بدین شکلاست. نمونه ای از شعر نیمایی از فروغ فرخزاد: هدیه" من از نهایت شب حرف می زنممن از نهایت تاریکیو از نهایت شبحرف می زنم

اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاورو یک دریچه که از آنبه ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

سپید
شکل شاملوئی که بدان شعر سپید گویند. ایننوع از شعر وزن و آهنگ دارد منتها عروضی نیست و قافیه در آن جای ثابتی ندارد. اغلبشعرهای احمد شاملو چنین است:

نمونه ای از شعر احمد شاملو: "سرودبرای مرد روشن که به سایه رفت" قناعت وارتکیده بودباریک وبلندچون پیامی دشواردر لغتیبا چشمانی از سؤال و عسلو رخساری برتافته از حقیقت و باد

موج نو

شعر موج نونه تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ وموسیقی آن حتی مانند شعر سپید هم مشخص نیست و در حقیقت فرق آن با نثر در معنای آناست. تقریبا حالت دکلمه در نثر را دارد.نمونه ی شعر موج از احمد رضااحمدی: "قلب تو....."

قلب تو هوا را گرم کرددر هوایگرمعشق ما تعارف پذیر بود وقناعت به نگاه در چاه آب

 

مقبره الشعرا -تبریز