دلی بدست آور
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳   کلمات کلیدی:

خواجه عبدالله انصاری : روزه تطوع صرفه نان است، نماز تهجد کار پیرزنان است، حج کردن تماشای جهان است، نان دادن کار جوانمردان است، دلی به دست آر که کار آن است. اگر بر روی آب روی خسی باشی، و اگر به هوا پری مگسی باشی، دلی به دست آر تا کسی باشی.