اسرارلتوحید- بهترین مردم
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸   کلمات کلیدی:

اسرارالتوحید

ابوسعید ابوالخیر از مشهورترین عرفا و پیران طریقت است که گفته ها و مجالس او فیض بخش مریدان وی و پویندگان طریقت در همه ی ادوار بوده است. محمد بن منور از نوادگان بوسعید کتابی در شرح احوال و اقوال نیای خویش مدون ساخته که به اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، مشهور است. این کتاب از متون فارسی ارزشمند نیمه ی دوم قرن ششم هجری است که هم از جهت نثر فارسی و هم محتوای عرفانی آن حائز اهمیت است)سال 570  ه.ق)-

بهترین مردم

شیخ ما گفت که وحی آمدبه موسی (ع)که بنی اسراییل را بگوی که بهترین کسی را اختیار کنند. صد کس را اختیار کردند.وحی آمد که ازین صد کس بهترین را اختیار کند،ده کس را اختیار کردند.وحی آمد که ازین ده کس سه اختیار کنید.سه کس اختیار کردند. وحی آمد که ازین سه کس ، بهترین را اختیار کنید.یک اختیار کردند. وحی آمد که این یگانه را بگویید تا بدترین بنی اسراییل را بیارد.او چهار روز مهلت خواست و گرد عالم می گشتکه کسی طلب کند .روز چهارم به کویی فرو می شد. مردی را دید که به فساد و ناشایستگی معروف بود، و انواع فسق و فجور درو موجود،چنان کگه انگشت نمای گشته بود.خواست که او را ببرد، اندیشه ای به دلش برآمدکه به ظاهر حکم نباید کرد، روا بود که او را قدری و پایگاهی بود، به قول مردمان خطی به وی فرو نتوان کشید،و به این که مرا خلق اختیار کردند که بهترین خلقی ، غره نتوان گشت.و چون هر چه کنم به گمان خواهد بود این گمان در حق خویش برم بهتر. دستار در گردن خویش انداخت. و به نزد موسی آمد و گفت هرچند نگاه کردم هیچ کس را بدتر از خود ندیدم وحی آمد که موسی ، آن مرد بهترین ایشان است  نه به آن که طاعت او بیش است  بل که به آن که خویشتن را بدترین دانست.