درس ادبیات- نگارش 1-نامه نگاری
ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱۸   کلمات کلیدی:

بنام خدا

نامه نگاری (1)

کلیات

نوشتن نامه را با هر موضوع و عنوان که باشد باید یکی از نمودهای هنر و ذوق نویسنده آن به شمار آورئ ، نامه در حقیقت سند و نشانه ای از میزان آگاهی ،دانش و گونه گونی سلیقه و ذوق نویسنده است که آن را به دست  دیگران می سپارد.

در نگارش نامه های شخصی و خصوصی از آن رو که نامه برای انتشار نزد دیگران مجالی نمی یابد ،کاستی ها و نادرستی ها چندان نمود نخواهد داشت . اما در نامه های رسمی و یا درخواست هایی که به اداره ها فرستاده می شود هرگونه کاستی و نادرستی یا کاربرد هر گونه ذوق و سلیقه ،بازتاب روحیه و شخصیت نویسنده خواهد بود.

به هنگام نوشتن نامه ، شناخت جایگاه حقیقی و حقوقی گیرنده نامه و گزینش واژگان مناسب با موضوع نامه ضروری و بایسته است . طبیعی است که لحن نگارش نامه به شخصیتی بالاتر از خود با نامه به شخصیتی همسان یا پایین تر از خود یکسان نخواهد بود.

 

-------------------------------------------

برگرفته از :فارسی همگانی،دکتر عبدالرضا مدرس زاده