نگارش 5- نانه نگاری 5- متن نامه
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۳۱   کلمات کلیدی:

بنام یگانه هستی بخش

نامه نگاری (5)

متن نامه

متن نامه اصلی ترین و مهم ترین بخش هر نامه است که باید به شکلی گویا و روشن و کوتاه و صریح نوشته شود و چنانچه در نامه درخواست یا تقاضای مطرح شود ، دلایل و اسناد آن نیز ارائه شود.

در نگارش متن نامه به کاربردن فعل ها تنوع و گوناگونی خاصی دارد ،فعل های مربوط به نویسنده نامه همگی باید مفرد و غایب نوشته شود و شناسه های ‹‹من ›› و‹‹ م›› نباید در نامه به کار رود : به آگاهی می رساند ،خواهشمند است .حتی اگر نامه  را دهها نفر امضاء کنند باز نویسنده یک نفر است و گیرنده از زبان یک نفر متن را می خواند .

هم چنین فعل های مربوط به گیرنده (مخاطب) نامه بصورت جمع (غایب یا حاضر ) به کار می رود: دستور فرمایید، موافقت فرمایند

خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-----------------------------------------------------------

ذکر منبع کمکی:کتاب فارسی همگانی دکتر مدرس زاده .