غلط ننویسیم- درسهای ادبیات-نگارش درست1
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٩   کلمات کلیدی:

غلط ننویسیم (1)

کاربردها نادرست عربی در فارسی

از بزرگترین و آشکارترین دسته غلط های راه یافته به زبان فارسی،به کارگیری نادرست ساخت های عربی در فارسی است که برخی از نمونه های چشمگیر این ساخت ها که با واژگان فارسی همراه است چنین است :

1 – نشانه جمع عربی برای کلمات فارسی (ات و ین ) مانند پیشنهادات ،گزارشات ، فرمایشات و بازرسین،کارخانجات،دستورات،گرایشات،باغات،دسته جات،آزمایشات،پروانه جات، در حالی که باید کلمه های عربی راه یافته به فارسی را نیز با نشانه جمع فارسی به کار برد: انتقادها ،معلمان.

2 – نشانه مصدر(یّت، مصدر جعلی عربی) نباید با کلمات فارسی جمع بسته شود. مانند : خوبیّت و دوئیّت،مردیّت.

3 – نشانه تنوین : گاها"،ناچارا" ،دوما" ،جانا" واژگان غیر فارسی و غیر عربی راه یافته به زبان فارسی را نیز نباید با تنوین به کار برد و یا قید سازی کرد : تلفنا" .

4 – نشانه تشدید : دوّم ،سوّم.

5- جمع بستن جمع های مکسر عربی :مراسم ها ، مجالس ها ،مدارک ها،مساجدها،مدارس ها .

6 – جمع مکسر بستن واژگان فارسی : رنود به جای رندان ،دروایش به جای درویشان ،بنادر به جای بندرها،اساتید به جای استادان ،بساتین به جای بوستان ها،میادین به جای میدان ها .

7 – ساخت های مونث : شاعره ،محترمه ،مقام عظمی ،پرونده مختومه ،بدهی معوقه زنان شاعره(زنان شاعر)،متون قدیمه(متون قدیم)، والده ی مکرمه(والده مکرم)،این جانبه(این جانب) .

کاربرد صفت مونث در برخی ترکیب ها صورت اصطلاحی  گرفته است و فارسی شده است:مدینه منوّره،قوّه مجرّیه،مکّه مکرّمه.

--------------------------------------------------------------------------------------------

منبع کمکی: فارسی همگانی دکتر مدرس زاده