غلط ننویسم 2- حشو-دراز نویسی- نگارش درست2
ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۳   کلمات کلیدی:

غلط ننویسیم (2)

حشو

یکی از نادرستی های دیگر که به زبان فارسی راه یافته کاربرد حشو گونه واژگان است . حشو یا آگنه یعنی آنچه که جایی را پر می کند مانند لایه های درونی زیر پارچه اصلی در پوشاک . در اصطلاح ادبیات ،حشو کنار هم قرار گرفتن دو واژه هم معنی به شکل ترکیب اضافه یا غیر آن است که گاهی این دو واژه از یک زبان هستند مانند تخم مرغ کبوتر،نیم رخ صورت،درخت نخل خرمادست بند دست، پس در این صورت،پارسال گذشته،بازنویسی دوباره،اوج قله کوه،سن.....سالگی، از قبل پیش بینی کردن،مرغک کوچک، عسل شیرین، روغن چرب، روز نامه های روزانه، دوباره باز گشتن، سایر.... دیگر،صبح ناشتا،دیشب گذشته و گاهی از دو زبان مانند حسن خوبی ،سنگ حجرالاسود، فینال پایانی ، کوه فوجی یاما سیر گردش کار،سال عام الفیل،شب لیله القدر،فرشته ملک الموت،فینال آخر،استارت شروع،سوابق گذشته،ریسک خطرناک،مدخل ورودی،نزول به پایین(سقوط به پایین)،صعود به بالا(عروج به بالا)،مفید فایده،متحد شدن با هم،رایحه بوی خوش،مثمر ثمر،احاطه از هر طرف، مسلح به سلاح،....................

دراز نویسی

در روزگار ما ،برخی افراد برای آن که زبان نوشتارشان ،متفاوت تر از زبان گفتار باشد و شاید به دلیل ناآشنایی با قواعد دستور زبان فارسی ، غالبا" فعل های بسیط(ساده) را به فعل های مرکب تبدیل می کنند . که به این کار ،درازنویسی می گویند و پسندیده آن است که نویسندگان ادب دان ، از چنین کاربردی ،دوری کنند . چند نمونه فعل های مرکب که به جای فعل های ساده به کار می رود چنین است :

ابتیاع کردن به جای خریدن

اتخاذکردن به جای گرفتن

به رشته تحریر کشیدن به جای نوشتن

به قتل رساندن به جای کشتن

مورد استفاده قراردادن به جای استفاده کردن

------------------------------------------------------------------------------------
منبع کمکی:فارسی همگانی دکتر  عبدالرضامدرس زاده