نگارش 3- نامه نگاری سه-عنوان گیرنده نامه

بنام  حضرت دوست

عنوان گیرنده نامه

در نامه های شخصی و خصوصی عنوان گیرنده نامه به شکلی کاملا" دوستانه و صمیمانه بر اساس روابط عاطفی میان گیرنده نویسنده (که از بستگان،آشنایان ونزدیکان می باشد.)می تواند نوشته شود،اما در نامه های رسمی و اداری به جای نام خانوادگی گیرنده نامه ،نوشتن عنوان شغلی وحقوقی وی توصیه می شود.اما باید از بکار بردن مصدر های ریاست ،معاونت،مدیریت با صفت محترمخودداری کرد زیرادر نظر ما رییس بودن (ریاست) محترم نیست بلکه شخص رییس محترم است از این رو بایست این عنوانها را به شکل درست : رییس محترم،معاون محترم و...   به کار برد.چنانچه بخواهیم شکل مصدری این عنوان ها را به کار ببریم بایستی واژه "مقام" را بر آن بیفزاییم . برای مثال:مقام محترم ریاست، مقام محترم معاونت و...

/ 0 نظر / 46 بازدید