انواع ادبی- فابل،پارابل،اگزمپلوم

فابل((fable:

معروفترین قسم تمثیل،تمثیل حیوانی است که فرنگیا ن به آن فابل fableمی گویند.و آن را یکی از انواع ادبی می دانند.در فابل قهرمانان حکایت جانورانند.که هر کدام ممثل تیپ یا طبقه ای هستند.برای مثال در کلیله و دمنه شیر مظهر و نماد شاهان وحاکمان است.در منطق الطیر هد هد نماد شیخ و رهبر،سیمرغ نماد خدا،بلبل نماد مردم عاشق پیشه،طوطی نماد متشرعان وزاهدان اهل ظاهر و طاووس نماد انجام تکالیف یک عده برای رسیدن به بهشت. در تمثیل های پروین اعتصامی علاوه بر حیوانات سیر و عدس ودیگ و ....هم سخن می گویند.

پارابل ((parable:

روایت کوتاهی در تمثیل غیر حیوانی است که در آن شباهتهای جزء به جزء بسیاری با یک اصلاخلاقی یا مذهبی یا عرفانی وجود دارد. و از این رو معمولا بر زبان پیامبران و عارفان و مردان بزرگ گذشته است. در پارابل که متضمن نتایج اخلاقی  است  نتیجه یا پند و اندرز به صورت خطابی نیست.ومخاطب را آزرده نمی کند. از این رو اول  اینکه تاثیر بیشتری دارد. و دوم به لحاظ  داستانی مطبوع تر است و در ذهن باقی می ماند..

اگزمپلوم(exemplum):

اگزمپلوم داستان تمثیلی است که شهرت بسیار داشته باشد.و شنونده به محض شنیدن تمام آن و حتی قسمتی از آن متوجه مشبه یا منظور باطنی و آن نتیجه اخلاقی باشد.مانند :داستان دوستی فرد با خرس در مثنوی مولانا، داستان آن سه نفر که برای یافتن گنج جان خود را برای طمع کاری از دست دادند.

--------------------------------------------------------------

انواع ادبی،بیان:دکتر سیروس شمیسا

/ 0 نظر / 774 بازدید