19. ستاره *نشان توجه به پاورقی،عطف به زیر نویس،یک ستاره(une etoileوone star)

19. ستاره  *نشان توجه به پاورقی،عطف به زیر نویس،یک ستاره(une etoileوone star)

دو ستاره،نشان توجه به صفحات قبل(deux etiolesوtow star)

سه ستاره،نشان تغییر روال نوشته،نشان تغییر کلی سیاق سخن(trios etoilesوthree star)

سنبک بیدگل -جایی پر آب برای کشت دیم در دل کویر آران و بیدگل با آب شیرین

/ 0 نظر / 56 بازدید