روز معلم گرامی باد

عشق من مهتاب بود در شب

باز هم امشب مهتاب بود مهتاب

مهتاب بهارم را خزان می کرد

زوز ه های و حشیان

شب را هر دم وزان می کرد

طبایی هم در آغاز

چه زیبا آموزگاری میکرد

اسیر پنجه های شب

نگاهش ، هیکلش ، درد درونش

آغاز روز خوب را

هر دم صدا ، اما نهان میکرد

حیف اما، صدایش را نمی دیدند

سکوت سرد و بی احساس شب

دردش را عضو پیکرش

اما نشان میکرد

تو بودی و ...

صدای خرد گشتن های استخوانهایش

صدای گشنگی، درد درونش

سلامش ..عاشقانه  بود  اما

صبری را در درونش

با جهالت های مردم گم ، گمان میکرد

گره می زد

 پس از سالها

 

/ 0 نظر / 44 بازدید