نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

مهرافرینا،مهرگان رفت و ما نگشودیم دری به مهر

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم/ محصول دعا  در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش/این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد/تا روی در این منزل ویرانه نهادیم

در دل ندهم ره پس از ین مهر بتان را/مهر لب او بر در این خانه نهادیم

 

آران و بیدگل/مجموعه رییس/ خانه بنی طبا  و خانه اربابی(طباطبایی)

/ 0 نظر / 17 بازدید