غلط ننویسم 4- گرته برداری-نگارش درست4

غلط ننویسیم (4)

گرته برداری

گرته برداری یا گرده برداری در اصل عملی را گویند که به منظور ایجاد نقش و نگار روی سطح سقف یا دیوار خانه از گرد و غبار رنگی مانند خاکه زغال و .... بهره می گیرند  تا بتوانند آن نقش را روی دیوار ایجاد کنند . در اصطلاح زبان و ادبیات ،امروز به معنی ترکیبی است که اجزای متشکل جداجدا از اجزای ترکیب خارجی ترجمه و در کنار هم قررار گرفته باشد. مانند آتش گشودن که ترجمه لفظ به لفظ to open fire می باشد و در زبان فارسی معنای درستی ندارد . برخی از نمونه های گرته برداری که به زبان فارسی راه یافته و نادرست می باشد ،چنین است :

حساب کردن روی کسیto count on)) برای شروع (for a start)   قهوه سیاه( black coffee ) در رابطه با ((in connection with"زبان انگلیسی"   در جریان قرار دادن (metter au courant)"زبان فرانسوی"

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

برداشت مستقیم از کتاب فارسی همگانی دکتر مدرس زاده (ص157)

.

/ 0 نظر / 154 بازدید