یاد آوری در مورد پرانتز( )گریز نما

بنام خدا

ادامه بحث پرانتز

یادآوری:
الف) برای معنای واژه‌ها در پرانتز، از کلمه « یعنی» نباید استفاده کرد.

ب) هنگامی که معادل واژه را در پرانتز می‌آوریم، دیگر به کلمه«یا» نیاز نیست.

ج) نشانه‌های ویرگول، تعجب و سئوال، نقطه ـ ویرگول، در صورت نیاز در پرانتز به کار می رود.

د) در پایان مطلب داخل پرانتز نشانه‌های ویرگول، نقطه ـ ویرگول نمی آید، اما نقطه بنا به ضرورت آورده می شود.

هـ) نقطه در صورتی در پایان جمله پرانتزی آورده می شود که مطلب در همان داخل پرانتز تمام شود، اما در هر صورت، نگذاشتن نقطه بهتراست.

و) از گیومه در جمله پرانتزی می‌توان استفاده کرد.

ز) در پرانتز نباید از پرانتز دیگری استفاده کرد( پرانتز در پرانتز) اگر در جایی هم‌مجبور شدیم باید برای حروف‌چین مشخص کنیم که یکی از پرانتزها را ریزتر بزند. البته می توان به جای پرانتز دومی از خط کوتاه ( نشانه- جمله معترضه) استفاده کرد.

ح) هرگاه در متن فارسی، ناچار شویم در داخل پرانتز، عبارت یا جمله‌ای را با زبان و خط انگلیسی( یا یکی دیگر از خط‌هایی که از چپ نوشته می شود) بیاوریم و جمله یا عبارت مذکور در ادامه سطر فارسی نگنجد بهتر است.

اول: آن عبارت یا جمله انگلیسی را اصلاً در آن سطر ننویسیم و از سطر بعدی شروع کنیم.

دوم: اگر ناچار بودیم که مطلب را از باقی مانده همان سطر آغاز کنیم و بقیه مطلب را در سطر بعدی بنویسیم، باید به این صورت عمل کنیم:

اکنون نویسنده: یک مدل به نام crack clourse modet

Rigid Insert R.T.C.C برای تحلیل و ارزیابی پدیده مذکور ارائه داده است.

 

 

 

پایه آتشدان،آتشگاه  شهر باستانی ویگل مربوط به دوره ساسانیان

 شهر ستان آران و بیدگل

/ 1 نظر / 60 بازدید
انسان

انتخاب عکس شما بسیار عالی[گل][دست]