موسیقی شعر ( وزن) درس یک

کوچکترین واحد زبانی را واج گویند که شامل صدا و هجا می باشد.

صدا شامل دو دسته مصوت و صامت می شود.

صامت ها  کلیه حروف زبان فارسی را شامل می شود.

مصوت ها به دو دسته مصوت کوتاه و مصوت بلند تقسیم می گردد.

مصوت کوتاه --َ----ِ-----ُ--------.

مصوت بلند ----ا-------ا-------و---.

/ 0 نظر / 20 بازدید