سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد.-(پای سخن حافظ)

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم-----------------محصول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش ----------------- این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد-------------تا روی در این منزل ویرانه نهادیم

در دل ندهم ره پس ازین مهر بتان را--------------- مهر لب او بر در این خانه نهادیم

در خرقه ازین بیش منافق نتوان بود ----------------بنیاد ازین شیوه ی رندانه نهادیم

چون می رود این کشتی سرگشته که آخر----------جان بر سر آن گوهر یکدانه نهادیم 

المنه لله که چو ما بیدل و دین بود -------------------آنرا که لقب عاقل و فرزانه نهادیم

قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ -----------------یا رب چه گدا همّت و شاهانه نهادیم

                                                         

                                                        خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

/ 0 نظر / 74 بازدید