انواع ادبی-تراژدی

شکر وسپاس و منت و عزت خدای را

تراژدی یا غمنامه:

تراژدی ،نمایش اعمال مهم و جدّی  یی است که در مجموع  به ضرر قهرمان اصلی تمام می شوند،یعنی هسته داستانplotجدی به فاجعه catastropheمنتهی می شود.این فاجعه معمولا"مرگ جانگداز  قهرمان تراژدی است. مرگی که البته اتّفاقی نیست بلکه نتیجه منطقی ومستقیم حوادث و سیر داستان است تطهیر و تزکیه ،ترجمه واژه ی یونانی کاتارسیس cathaesisاست  البته می توان آن را "سبک شدگی " هم ترجمه کرد.(زیرا بیننده یا شنونده  یا خواننده تراژدی  از اینکه خودش دچار این حادثه نشده است احساس سبکی می کند. ارسطو میگوید:تراژدی  در ما هم حس شفقت  و هم حس وحشت و هراس را بیدار میکند.او نه خوب است نه بد، مخلوطی از هر دو است، اما اگر از ما بهتر باشد  اثرش بیشتر است.

در یونان قدیم هر سال مراسم مذهبی  یی را برای دیو نو سوس (خدای شراب و بارآوری وحیات)برگزار می کردند.به این مراسم دیو نو سیا  می گفتند ،آنها بزی را  به عنوان سمبل دیو نو سوس پاره پاره می کردند و در مراسم آوازهایی خوانده می شد  که معنی اصلی تراژدی (در یونانی تراگودیا)یعنی  ترانه بز می گفتند.

تراژدی  واقع شدن در مقابل  دو شر و نهایتا"انتخاب یکی از دو راه بد و بدتر است choice between two evlils در حالی که دو طیف خوب و خوبتر مقابل یکدیگر قرار می گیرند. برای مثال: اسفندیار یا باید دست رستم را ببندد (بد) یا باید او را بکشد(بدتر)،رستم یا باید اجازه دهد که اسفندیلر بر او بند نهد(بد) و یا اسفندیار  را از میان بردارد(بدتر).

--------------------------------------

با استفاده از انواع ادبی دکتر شمیسا

/ 0 نظر / 47 بازدید