بیا ای نگار دلبند

در عهد تو ای نگار دلبند-----------------بس عهد که بشکنند و سوگند

دیگر نرود به هیچ مطلوب---------------  خاطر  که  گرفت  با  تو  پیوند

از پیش تو راه رفتنم نیست-------------- همچون  مگس  از  برابر  قند

عشق آمد و رسم عقل برداشت----------شوق آمد وبیخ  صبر  برکند

در هیچ زمانه ای نزاده -------------------مادر به جمال چون تو فرزند

باد است نصیحت رفیقان--------------و  اندوه   فراق     کوه      الوند

من نیستم ار کسی دگر هست------از دوست به یاد دوست خرسند

این جور که می بریم تا کی---------وین صبر که   می کنیم  تا  چند

چون مرغ به طمع دانه در دام-------   چون گرگ به بوی دنبه در بند

افتادم ومصلحت چنین بود ---------   بی بند   نگیرد    آدمی   پند

مستوجب این و بیش از اینم--------باشد  که چو  مردم  خردمند

 

از مثلثات افصح المتکلمین شیخ سعدی شیرازی ( علیه الرحمه)

هشتم شهریور ماه یاد و خاطر شهیدان  رجایی و باهنر  را گرامی  می داریم

/ 0 نظر / 17 بازدید