سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی

اهل کام و ناز را  در کوی رندی   راه     نیست

رهروی باید جهان سوزی،نه خامی بی غمی

آدمی  در  عالم خاکی   نمی آید   به   دست 

عالمی دیگر   بباید   ساخت  وز   نو     آدمی

خیز  تا  خاطر  بدان  ترک   سمرقندی   دهیم

کز نسیمش  بوی جوی مولیان   آید   همی

گریه حافظ چه سنجد  پیش  استغنای عشق

کاندرین دریا   نماید   هفت   دریا،   شبنمی

/ 0 نظر / 60 بازدید