3). نقطه‌ویرگول ؛سر کج نقطه،درنگ متوسط،توقف متوسط، مکث متوسط(فرانسهle point vir

بنام خدا

3). نقطه‌ویرگول  ؛سر کج نقطه،درنگ متوسط،توقف متوسط، مکث متوسط(فرانسهle point virgulوانگلیسیsemicolon)

نقطه ـ ویرگول ( ؛)

1ـ هرگاه جمله‌ای از نظر دستوری کامل باشد، اما رابطه فکری  ومعنایی آن با جمله بعد، بیش از دو جمله‌ای باشد که میان آنها نقطه قرار می‌گیرد، در این صورت، میان آن جمله و جمله بعد، نقطه ـ ویرگول قرار خواهد گرفت:

او کتابی نوشت ؛ کتابی بسیار عمیق و سودمند.

2ـ پیش از مثلاً، یعنی، به عبارت دیگر.

3ـ میان متن اصلی آیه و حدیث و ترجمه آنها.

4-در میا ن صورت زبانی توضیح خواه وصورت زبانی توضیحی:

شاملو شاعر مردم است؛نه از آگونه که ؟ و دوستانش بودند.

 

/ 0 نظر / 118 بازدید