پا بست مشو به دام این دیر

ای نام تو بهترین سر آغاز---------------------------بی نام تو نامه کی کنم باز

در صنع تو کامد از عدد بیش-------------------------عاجز شده عقل علت اندیش

 ترتیب جهان چنانکه بایست..............................کردی به مثابتی که شایست

بی کوهکنی ز کاف و نونی -------------------------کردی تو سپهر بیستونی

هرجا که خزینه ای شگرف است--------------------قفلش به کلید این دو حرف است

حرفی به غلط رها نکردی------------------------یک نکته درو خطا نکردی

در عالم عالم آفریدن---------------------به زین نتوان رقم کشیدن

گنج تو به بذل کم نیاید--------------------وز گنج کس این کرم نیاید

از قسمت بندگی و شاهی -----------دولت تو دهی به هر که خواهی

توفیق تو گر نه ره نماید--------------این عقده به عقل کی گشاید

عقل از در تو بصر فروزد------------گرپای درون نهد بسوزد

می کوشم و در تنم توان نیست-----کازرم تو هست باک از آن نیست

گر قهر سزای ماست آخر----------هم لطف برای ماست آخر

تا کی به نیاز هر نوالم------------بر شاه و شبان کنی حوالم

تا چند زمین نهاد بودن------------سیلی خور خاک و باد بودن

زنهار نظامیا درین سیر---------پا بست مشو به دام این دیر

 


/ 0 نظر / 39 بازدید