انواع ادبی-پارودی،تراوستی

پارودی(parody):

 

در قدیم به آن نقیضه می گفتند.برخی نظیره طنز آمیز  ترجمه کرده اند.شعری است که به تقلید شعری دیگر گفته می شود ولی مبتنی بر طنز و هزل است.در حقیقت اثر دومی اثر اولی را به سخره گرفته است.پارودی معمولا در عالم شعر است اما می تواند در نثر هم باشد.مثال:ملک الشعراء بهار ،

ای دیو سپید پای در بند     ------------      ای گنبد گیتی ای دماوند

از سیم به سر یکی کله خود   -----------      زآهن به میان یکی کمربند

که صادق هدایت در پا رودی خود می گوید:

ای صاف و سفید کله قند  -------------    افراشته همچو کوه الوند

از کاغذ آبیت کله خود  ---------------   وز نخ به میان یکی کمربند

تراوستی(travestie):

اگر همین پارودی را بگوییم ودر آن منظور ومفهوم شاعر و نویسنده قبلی و همان هدف در گفتار باشد به آن تراوستی می گویند.یعنی معنی حفظ شود و صورت عوض گردد.

------------------------------------------ 

ماخذ:انواع ادبی دکتر شمیسا

/ 0 نظر / 222 بازدید